THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ MÔN THI VÉT

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ MÔN THI VÉT

Nhằm tạo điều kiện cho các em hoàn thành chương trình đào tạo, Trường CNTP thông báo tổ chức thi vét để các bạn ra trường.

Chi tiết:

TB 849_TB_DCT_Thi vet

cac mon thi vet 191